Domestic economy Myanmar

สภาพเศรษฐกิจของพม่าตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง  ไม่มีการลงทุนใหม่ที่สำคัญจากต่างประเทศ ในขณะเดียวกันมีการย้ายธุRead More →