Myanmar

รู้ข้อมูลก่อนไปทัวร์ประเทศพม่า

พม่า หรือ เมียนมาเป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นชนชาติที่ยังยึดมั่นคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่ที่สุดชาติหนึ่งในโลก

 Myanmar

ประเทศพม่ามีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก มีประชากรประมาณ 46 ล้านคน อยู่รวมกันทั้งสิ้น 135 ชาติพันธุ์ ชนเผ่าพม่าประมาณ 1 ใน 4 ส่วนซึ่งมากที่สุด  มีพื้นที่  676,577   ตารางกิโลเมตร มีภูเขาคากาโบราซีซึ่งสูงเป็นอันดับสองของโลก มีภาษาหลักที่ใช้งานในประเทศถึงอีก 18 ภาษา 

 Myanmar

ด้านตะวันออกของประเทศมีที่ราบสูงที่สำคัญ คือที่ราบสูงฉานความสูงประมาณ 4,000 ถึง 6,000 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล  ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ถึง 2554 ประเทศพม่าอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร  เมืองหลวงคือกรุงเนปีดอ เมืองใหญ่สุด ย่างกุ้ง 

 Myanmar

ประเทศพม่ามีปูชนียสถานอันเป็นที่สักการบูชาของชาวพม่า และชาวมอญอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ที่นับถือเป็นมหาบูชาสถานสำคัญสูงสุดมีเพียง 5 แห่ง ที่เป็นความใฝ่ฝันของชาวพุทธพม่าว่าครั้งหนึ่งในชีวิตควรได้เดินทางไป สักการบูชาให้ครบทั้ง 5 แห่ง ประเทศเมียนมาร์มีอากาศแบบร้อนชื้น แต่ไม่ร้อนจัด มีภูมิอากาศคล้ายคลึงกับประเทศไทย เวลาประเทศจะช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.